Gokai en japonais

Shoufuku no hihoo
Manbyo no ley-yaku
Kyo dake wa
Okolu-na
Shinpai suna
Kansha shite
Goo hage me
Hito ni shinsetsu ni

Asa yuu gassho shite kokoro ni neji kuchi ni tonaeyo
Shin shin kaizen, Usui Reiki Ryoho
Chosso Usui Mikao

 

Sensei Mikao UsuiMikao Usui (1865 - 1926)Copyright © 2005- www.gendaireikiho.dk. Tous droits réservés.
Dernière mise à jour: 17. December 2006